Vilkår

Våre time- og fastpriser avhenger av type oppdrag og hvilke kvalifikasjoner som kreves. Ta kontakt og få et uforpliktende tilbud.

Oppdragsvilkår for Innkjøpskontoret AS, heretter kalt Leverandøren.

Leverandørens oppdragsvilkår gjelder for den bistand og de tjenester som de leverer til deg som kunde, om ikke annet er avtalt.

1) Oppdraget

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. For øvrig avtaler leverandøren og kunden løpende bistanden og omfanget av hvert oppdrag, samt kundens og andres eventuelle medvirkning og ytelser.

Leverandøren forplikter seg overfor kunden til å yte kvalifisert bistand, levert til avtalt tid og omfang. Bistanden fra leverandøren omfatter ikke juridiske problemstillinger med mindre dette er særlig angitt i oppdragsbekreftelsen.

Alle oppdrag utføres iht. forskrift om offentlige anskaffelser og ellers etter reglene i relevante lover og regler.

Leverandøren oppbevarer alle saksdokumenter i arkiv i minst 1 år etter sakens avslutning. Deretter vil de bli makulert/slettet uten videre varsel.

Kunden får nødvendige rettigheter til å bruke skriftlig materiale som Leverandøren leverer til kunden i forbindelse med oppdraget, men Leverandøren har og beholder alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.

2) Honorar og fakturering

Leverandøren fastsetter honorar (betaling) med utgangspunkt i medgått tid, justert for arbeid utenfor normal arbeidstid, det ansvar som er forbundet med oppdraget, oppdragets kompleksitet og graden av spesialistkunnskap. Medgått tid er således ikke alene bestemmende for beregningen.

Oppdragsrelaterte omkostninger og utlegg, herunder gebyrer, rimelige reise- og oppholdsutgifter, kost, større kopierings- og utsendelseskostnader, samt eksterne overføringsutgifter, belastes kunden i tillegg til honorar.

I forbindelse med starten på et oppdrag, vil kunden på anmodning få et estimat over honorarets størrelse, i den grad dette er mulig ut fra oppdragets karakter. Ellers vil den måte honoraret skal beregnes på, slik som de timepriser som vil anvendes, bli opplyst.

Dersom det er gitt et kostnadsestimat på utførelsen av et oppdrag, skal fakturaen ikke avvike fra estimatet med mer enn 15%, uten av kunden har blitt varslet om muligheten for overskridelse.

Normalt fakturerer Leverandøren etterskuddsvis hver måned. Det kreves likevel i utgangspunktet forskuddsbetaling ved større eksterne omkostninger. Eventuell merverdiavgift er ikke inkludert.

Leverandøren kan også kreve at nye kunder betaler forskuddsbeløp som reflekterer de antatte kostnader knyttet til et oppdrag, slik at honorar skal trekkes fra slikt forskuddsbetalt beløp ved manglende betaling av faktura eller mot betaling av siste faktura knyttet til oppdraget.

Betalingsbetingelsene er netto 30 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

3) Taushetsplikt og innsidebestemmelser

Leverandøren er forpliktet til å behandle alle opplysninger mottatt fra kunde eller mottatt om kunden, fortrolig. Alle hos Leverandøren er pålagt taushetsplikt.

Alle hos Leverandøren er undergitt særskilte regler i samsvar med gjeldende lovgivning om forbud mot videreformidling av intern informasjon knyttet til børsnoterte selskaper og restriksjoner knyttet til handel med børsnoterte verdipapirer.

4) Ansvar, ansvarsbegrensning og forsikring

Leverandørens erstatningsansvar i tilknytning til det enkelte oppdrag er begrenset på følgende måte:

– Erstatningsansvaret er oppad begrenset til det dobbelte av fakturert honorar for fullført oppdrag, evt. av påregnelig fakturering i tilknytning til vedkommende oppdrag.

– Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til Leverandørens ansvars-forsikringsdekning, som vil bli opplyst og dokumentert i tilfelle Leverandøren gjør denne begrensningen gjeldende.

Leverandøren, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

I tilknytning til en del oppdrag kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere utenfor Leverandøren, f.eks. revisjonsbistand eller advokatbistand eller på andre spesialområder. Leverandøren vil diskutere dette med kunden når situasjonen oppstår, herunder hvem som bør engasjeres. Kunden vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike eksterne rådgivere, også om disse av praktiske  grunner stiler sin faktura til Leverandøren. Slike eksterne rådgivere er selv ansvarlige overfor kunden, og Leverandøren påtar seg derfor ikke noe ansvar for eksterne rådgivere. Leverandøren hefter heller ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som Leverandøren har henvist kunden til.

Rådgiverne hos Leverandøren er ansvarsforsikret i et anerkjent forsikringsselskap.

5) Lovvalg og verneting

Leverandørens rådgivning og disse oppdragsvilkår er undergitt norsk rett.

Eventuelle tvister kan kun bringes for norske domstoler. Verneting er Asker og Bærum.

6) Endringer av oppdragsvilkårene

Leverandøren kan når som helst endre disse oppdragsvilkårene med virkning fremover.