Ulovlig hvafornoe?

driving-1171793Ved årsskiftet skjer det flere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser, og vi forsøker å belyse en del av dem. Temaet for årets KOFA-konferanse er de ulovlige direkte anskaffelsene som KOFA nå får tilbake myndigheten til å gi gebyr for. Men hva er egentlig en ulovlig direkte anskaffelse?

Skulle du oppleve at en politibetjent vinker deg inn til siden og gir deg en bot fordi du har kjørt for fort, så tenker du sannsynligvis ikke over hvilken lovhjemmel han har for å gi deg forelegg, eller hvilken paragraf forelegget baserer seg på. De fleste av oss har vel andre tanker i hodet. Men skulle du spørre politibetjenten om dette, vil han sannsynligvis kunne vise deg til riktig paragraf. Kanskje er det brudd på vegtrafikklovens §5, med henvisning til §1(1)a i Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Når det gjelder brudd på vegtrafikkloven, finner du altså «prislista» i den tilhørende forskriften om forenklet forelegg. Enkelte av oss burde kanskje teipe den fast til dashbordet. Skulle vi bli vinket inn til siden vil det da være klart og tydelig hva man kan få forelegg for.

Blir du «stoppet» av KOFA, vil man vise til brudd på anskaffelsesloven eller -forskriften.

Fra neste år får KOFA tilbake sitt ris bak speilet – gebyrmyndigheten, og alt du anskaffer ulovlig etter 1. januar vil dermed kunne bli gjenstand for et gebyr på opp mot 15% av kontraktsverdien.

Eller?

For nå kommer spørsmålet: hva er det som er ulovlig, og hvor finner du KOFAs «prisliste», slik at du kan teipe den fast til skrivebordet?

Ifølge den nye anskaffelseslovens §12 kan du ilegges gebyr hvis du uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, og du skal ilegges gebyr hvis du ved forsett eller grov uaktsomhet har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Videre har man følgende retningslinje: «ved fastsettelsen av gebyrets størrelse, skal det særlig legges vekt på bruddets grovhet, størrelsen på anskaffelsen, om oppdragsgiveren har foretatt gjentatte ulovlige direkte anskaffelser og den preventive virkningen.»

Med andre ord: gir man blaffen i alt som heter regler og kjøper noe til en million, så vil det lande en regning fra KOFA på 150.000 kroner på pulten din.

Eller vil det det?

La oss se litt nærmere på dette: Det er altså ved «ulovlige direkte anskaffelser» du kan ilegges gebyr:

Dersom tvisteløsningsorganet kommer til at oppdragsgiveren eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller grovt uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, skal organet ilegge oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr. Dersom organet kommer til at oppdragsgiveren eller noen som handler på dennes vegne uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, kan organet ilegge oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr.

Ser du ordbruken? Det er altså ikke tilstrekkelig at du har gjort en feil. Feilen må kunne defineres som en «ulovlig direkte anskaffelse».

Så hva er egentlig en ulovlig direkte anskaffelse?

I den gamle forskriften var dette greit definert i §4-1 q:

ulovlig direkte anskaffelse: en anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med reglene i denne forskrift ikke har kunngjort konkurransen, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare har kunngjort i Doffin når det etter denne forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen.

Med andre ord: du kan bare ilegges gebyr for brudd på kunngjøringsplikten. Ikke for noe annet. Har du gått ut og spurt tre stykker om noe du skulle kunngjort? Gebyr! Har du kunngjort noe nasjonalt som hele EØS skulle fått mulighet til å delta i? Gebyr! Har du brutt begrunnelsesplikten, avvist noen som ikke skulle vært avvist, forhandlet når du bare skulle avklart? Ikke gebyr!

Så får vi altså en ny lov og forskrift fra 1. januar 2017, men her finnes det ingen definisjon av hva en ulovlig direkte anskaffelse er for noe. Under den nye forskriftens kapittel 4, finner vi definisjoner på alt fra «Doffin» til «innovasjon», men ikke et ord om hva «ulovlig direkte anskaffelse» betyr.

Hva betyr det?

Man kan forestille seg mange forklaringer:

  • Det er unødvendig å definere, for alle vet da hva «ulovlig direkte anskaffelse» betyr.
  • Definisjonen er tatt bort for å utvide begrepet.
  • Definisjonen er fjernet ved en feil.
  • Definisjonen har blitt offer for politiske hestehandler der noen ville gjeninnføre gebyrmyndigheten og andre ikke – kanskje i kombinasjon med debatten om å heve den nasjonale terskelverdien.

Det er sannelig ikke godt å si. Det står heller ingenting i loven eller for den saks skyld i forskriften til KOFA, eller på hjemmesidene til KOFA, DIFI eller Departementet.

Definisjonen på hva «ulovlig direkte anskaffelse» egentlig betyr, ser rett og slett ut til å ha forduftet som dugg for solen.

Da blir det jo spennende å se hva KOFA legger til grunn, når de fra nyttår igjen gjør seg klare til å ilegge gebyr. En ting er (kanskje) sikkert – sannsynligheten for å «bli tatt» er ikke så stor lenger, nå som terskelen for å kunngjøre heves fra 500.000 til 1.100.000.

Den som kjører anskaffelser får se.

Men kjør pent!