Uten anbudsrunder

Skjeggestadbrua i Holmestrand 13. februar 2015.
Skjeggestadbrua i Holmestrand 13. februar 2015.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til bygg.no at anbudsrunder normalt tar tre til fire måneder. Hvor har han det fra? En anskaffelse kan gjennomføres på noen dager, hvis man har tilstrekkelig god grunn til det.

Det har gått en stund siden Skjeggestad bru utenfor Holmestrand i Vestfold delvis kollapset. Allerede er riveentreprenøren AF Decom i gang med arbeider på stedet, og nå uttaler Statens Vegvesen at de muligens vil gi jobben med å bygge brua opp igjen til Veidekke, som bygget den forrige gang for 15 år siden – uten tidkrevende anbudsrunder. Alt ifølge Byggeindustrien, bygg.no.

På Doffin finnes det ingen spor av dette. Betyr det at Statens Vegvesen bryter regelverket for offentlige anskaffelser når de engasjerer AF Decom?

Neppe.

Statens Vegvesen benytter seg nok av ett av hasteunntakene i regelverket. Sannsynligvis forskriftens §2-1(2), bokstav c:

«For følgende kontrakter [..] gjelder likevel kun del I (alminnelige bestemmelser): [..] anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse»

Denne unntaksbestemmelsen fører i praksis til at du i ekstreme tilfeller kan gå rett til en leverandør, der og da, og komme i gang med arbeidet. Almenheten vil først få vite om det gjennom anskaffelsesprotokollen, som Vegvesenet er pliktige til å føre og offentliggjøre via postlister.

Altså kan man tildele kontrakter raskt, så lenge det er saklig grunn til å gjøre det. Dette henger også sammen med lovens bestemmelse om at man skal gjennomføre konkurranse «så langt det er mulig». Ja, man kan jo mene at det rett og slett henger sammen med sunn fornuft.

Tilbake til Kjetil Solvik-Olsen. Når brua gjennom Vestfold skal bygges opp igjen vil nok Vegvesenet ha saklig grunn til å mene at man må starte så fort som mulig. Her mener samferdselsministeren at man skal droppe anbudsrunder, siden «situasjonen er prekær og den må løses raskt». Han ser ut til å mene at anbudsrunder ville forsinket prosessen med tre-fire måneder.

Man kan jo levende forestille seg befolkningen i Holmestrand kommune sitte og vente seksten ekstra uker mens trafikken gjennom sentrumsgatene i byen gjør skoleveien farlig og fyller lufta med svevestøv.

Men er det virkelig sånn?

Må en anskaffelsesprosess ta helt opp mot 16 uker? Nei, det må den ikke. Selv i normale tilfeller – uten hast – kan anskaffelser gjennomføres vesentlig raskere enn dette. For ekstreme tilfeller, så lenge du har saklig grunn, kan du bruke forhandlinger og kutte fristene helt ned til noen dager – eller timer – hvis nødvendig. Hovedregelen er likevel at anskaffelser skal være basert på konkurranse.

La oss ta en tur over fjorden til Østfold og se et praktisk eksempel på dette.

Vinteren for rundt fire år siden skjedde det en ganske dramatisk og veldig uforutsett hendelse i Oslofjorden. På vei inn til Fredrikstad grunnstøter det islandske containerskipet «M/V Godafoss». Det var torsdag den 17. februar og det var kaldt, selv for årstiden. Skipet hadde nærmere 1000 tonn olje om bord, og med slagside og i rundt 20 minusgrader begynte oljen å lekke ut i fjorden. Opprydningsarbeidet skulle bli omfattende og svært vanskelig, på grunn av kulden.

Hos Kystverket blir anskaffelsesregelverket nå finkjemmet for unntaksbestemmelser og de reagerer raskt. Allerede dagen etter blir de mest kritiske behovene konkurranseutsatt og det går ut epost til tre leverandører med frist til lørdag med å svare. På mandag blir kontrakt tildelt og inngått med Norsk Gjenvinning AS, og saneringsarbeidet er i gang.

I ukene og månedene som kommer blir flere lignende anskaffelser gjennomført og totalt ble det anskaffet varer og tjenester for over 20 millioner kroner fra en lang rekke leverandører, uten kunngjøring og lange prosesser. Kystverket klarte altså ikke bare å gjennomføre det kompliserte opprydningsarbeidet etter grunnstøtingen i samarbeid med en rekke private selskaper. De klarte samtidig å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Ja, det kan faktisk se ut til at de ikke bare har fulgt regelverket, men faktisk brukt det aktivt i prosessen.

I etterkant av grunnstøtingen utenfor Fredrikstad mente noen at Kystverket hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser, men i sak 2013/16 kom KOFA fram til at Kystverket – tross hui og hast og manglende kunngjøringer – under de rådende omstendigheter faktisk hadde gjort alt riktig!

Akkurat det samme regelverket gjelder jo for brua gjennom Vestfold. Ved gjenoppbygningen vil det nok helt konkret være §14-4 bokstav d:

Oppdragsgiver kan benytte konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring […] dersom det på grunn av særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, er umulig å overholde fristene fastsatt i denne forskrift.

Dermed er det altså håp om konkurranse også i Vestfold. Det er ihvertfall ikke anskaffelsesregelverket som står i veien.