DIFI dropper miljøkriterier

DIFI fjerner nå mye av sin veiledning og informasjon om miljø som tildelingskriterier fra sine nettsider. Årsaken er kutt i bevilgninger i statsbudsjettet.

Det er forholdsvis mye informasjon som blir borte. DIFI har laget veiledere for følgende områder:

  • Transport
  • IKT
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Mat og serveringstjenester
  • Klede og tekstilar
  • Kontormøblar
  • Kontorrekvisita
  • Hotelltjenester
  • Vask og rengjøring
  • Helse og omsorg

Innenfor hvert av disse områdene finnes det veiledere, beskrivelser, eksempler og linker til tilsvarende informasjon i andre EU-land. Til sammen er det flere hundre sider med informasjon, møysommelig bygget opp gjennom DIFIs miljøsatsning i perioden 2008 til 2014.

Alt dette blir altså borte.

– Dette er synd, sier kontraktsansvarlig i BTV Innkjøp, Espen Hansen Aspås som tidligere hadde rollen som miljøknutepunkt i Buskerud. – Det offentlige Norge har et fragmentert innkjøpsorganisering som består av alt fra store og profesjonelle organisasjoner til enkeltpersoner. Det er god grunn til å anta at malverket har vært til størst nytte for de minste innkjøpsorganisasjonene og at det nå er disse som blir mest skadelidende, fortsetter han, og er bekymret for hvordan det offentlige nå skal oppfylle kravene i lovens §6:

§ 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø

Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

– En stor andel av offentlige innkjøpere sitter alene eller med èn kollega, sier Aspås. – Det ansvaret som hviler på deres skuldre er uforholdsmessig tungt i forhold til det resultatet som skal leveres hvis lovens intensjon i § 6 skal følges. DIFI bør ikke glemme at anskaffelser.no kan være et svært nyttig nettsted å innhente informasjon for innkjøpere som skal fremskaffe vare- og tjenestekontrakter.

DIFI vil nå prioritere miljø innenfor bygg, anlegg og eiendom, og henviser samtidig til informasjon fra andre EU-land.

Aspås mener det er bra at DIFI fremdeles satser på miljøkriterier for bygg og anlegg og trekker frem verktøy for tidlig LCC som et godt eksempel på hva som er mulig å få til, men mener samtidig at det tross alt er bedre å beholde en bredde enn å satse på bare ett bestemt område.

Inntil videre ligger informasjonen her, men allerede mandag 10. februar blir den i følge DIFIs korte pressemelding fjernet. Er dette noe du bruker eller kunne tenke deg å bruke i framtida, bør du dermed gå inn og hente det ut før helgen.

I følge avdelingsdirektør for avdelingen for offentlige anskaffelser i DIFI, Dag Strømsnes, er bakgrunnen for at materialet fjernes at det må vedlikeholdes og det har man nå ikke lenger ressurser til å gjøre. Mye er derfor allerede utdatert, sier han.

Ressursene Strømsnes viser til er bevilgninger DIFI har mottatt siden 2008 til oppfølging av handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar. I 2013 var bevilgningen på 14 millioner. Forrige regjering foreslo å redusere den til 10 millioner i 2014, men i det vedtatte statsbudsjettet ble posten kuttet helt.

En av de som har bidratt til dette arbeidet er nettopp Espen Aspås. – Jeg har stor forståelse for at Difi ønsker å holde en god kvalitet sine maler som tilgjengelig gjøres på anskaffelser.no, sier han. – Men hva er alternativet? At ingen ting er tilgjengelig? Gjør det den enkelte innkjøper i bedre stand til å kunne gjennomføre anskaffelser etter Lovens § 6?, jeg tror svaret er ganske opplagt.

Innkjøpskontoret har tatt vare på mye av den gamle informasjonen, så ta kontakt hvis det er noe du trenger.