Blir det flere eller færre lærlinger nå, da?

Hva er det egentlig som er endret om lærlinger i anskaffelsesregelverket, og hva har det å si?

Nå står det:

§3-11 (3) For arbeid som skal utføres i Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføringen av kontrakten at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Oppdragsgiver skal da også kreve at det benyttes lærlinger på den konkrete kontrakten. Slike betingelser kan likevel kun settes dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje.

Tidligere sto det slik:

§3-11 (3) For arbeid som skal utføres i Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføringen av kontrakten at norske leverandører skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Slike betingelser kan likevel kun settes dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje.

Det er altså to endringer. For det første er det ikke lenger slik at regelen kun gjelder norske leverandører. Når man krever lærling, kan det nå like gjerne være fra et firma et annet sted i Europa. Det er kanskje ikke så rart. Hele ordningen med lærlinger har jo sitt opphav i mange hundre år gamle tradisjoner der det ikke var uvanlig at lærlinger reiste mellom landene i Europa for å lære seg faget sitt.

Samtidig er jo kravet at landet må ha en «offentlig godkjent» ordning. I forbindelse med regelendringen, mente departementet at flere land nå hadde innført tilsvarende ordninger, og at Danmark nylig har gjort akkurat samme regelendring i sitt regelverk som vi nå gjør i vårt. Skulle dette likevel fremstå som diskriminerende, så mener departementet at man kan kreve dette og likevel overholde EØS-avtalen. Tiden vil vise hvordan dette fungerer i praksis, men for de som er tilhengere av lærlinger generelt, kan det jo nevnes at Forenklingsutvalget egentlig ønsket å fjerne hele bestemmelsen.

Så var det den andre endringen. Nå er det altså slik at dersom man stiller slike krav så må man nå benytte lærlinger i den konkrete kontrakten. Tidligere kunne dette være en sovende bestemmelse. Nå griper anskaffelsesregelverket aktivt inn i kontraktsfasen og stiller krav: bruk lærlinger! Departementet omtaler det som en «innskjerping». Det er det jo helt klart. Spørsmålet er om det vil bli flere eller færre lærlingeklausuler i norske offentlige anskaffelser fremover på grunn av denne endringen.