Om gode intensjoner og snubletråder

Det hender gode intensjoner blir til snubletråder.

Vi skal til Holmestrand, hvor en oppdragsgiver nylig skulle gjennomføre konkurranse på oppføring av omsorgsboliger.

For å være sikker på at bare seriøse selskaper leverte tilbud, var det med de beste intensjoner oppstilt et kvalifikasjonskrav om at «Tilbyder skal ha god erfaring fra oppdrag med overføringsverdi til denne kontrakt».

Merk deg det: «overføringsverdi». Ja, merk deg gjerne «god» også.

Det kom inn hele syv tilbud på omsorgsboliger, og oppdragsgiveren valgte den de mente var best, og inngikk kontrakt.

Men hvor lenge var Adam i paradis?

Så kom klagen fra nummer to.

Leverandøren som kom på andreplass mente at vinneren ikke oppfylte kvalifikasjonskravet. De mente dessuten at det var et vesentlig avvik i tilbudet også.

Litt over ett år senere foreligger avgjørelsen fra KOFA, og KOFA er enige med leverandøren som klaget: vinneren var ikke kvalifisert. Det var dessuten et vesentlig avvik i tilbudet.

La oss starte med kvalifiseringen. Det var altså oppstilt et kvalifikasjonskrav om «god» erfaring med oppdrag som hadde «overføringsverdi». Valgte leverandør mente selv at de hadde det. Det samme mente oppdragsgiver. Klager, derimot, mente overføringsverdien ikke var god nok. Det var nemlig slik at den valgte leverandøren ikke hadde gjennomført totalentrepriser før. De hadde laget omsorgsboliger, men ikke som totalentreprise. Dermed var det ingen «overføringsverdi» og valgte leverandør skulle vært avvist.

Det var jo synd siden oppdragsgiver, etter en nøye gjennomgang av kvalifikasjonene, hadde kommet til at det var tilstrekkelig overføringsverdi.

KOFA mente at siden man hadde bedt om «god erfaring», måtte det jo ligge et element av skjønn i vurderingen, men kom likevel til at fraværet av totalentrepriseerfaring var å strekke skjønnet for langt.

En feil man kunne unngått?

La oss stoppe opp her et øyeblikk. Kunne dette vært unngått?

Ja, det kunne det nok. Det er ingen lovkrav om å oppstille kvalifikasjonskrav. I stedet for å kreve oppfyllelse, kunne man heller bedt leverandørene beskrive sin tilbudte erfaring. Da ville den med det beste svaret vunnet, og den andre ville hatt en mye lengre vei å gå for å hevde at vurderingen var feil.

Oppstiller man kvalifikasjonskrav, stiller man seg altså laglig til for hugg.

Men KOFA ga også klager medhold i en annen feil. I konkurransegrunnlaget var det oppstilt krav om sprinkleranlegg. Valgte leverandør hadde i stedet tilbudt en løsning der taket ble fullisolert, noe de mente fjernet hele behovet for sprinkleranlegg.

Aner vi et lite hint av innovasjon her?

KOFA var ihvertfall klar i sin tale: dette var et vesentlig avvik, og dermed måtte ikke bare leverandøren, men også tilbudet hans, avvises. 2-0 til klager, altså.

Kunne dette også vært unngått?

KOFA har kanskje rett i at dette er vesentlig, men kunne dette vært unngått? Sannsynligvis. Ved å redusere absolutte krav og heller be leverandøren foreslå sin beste løsning, vil igjen den beste løsningen vinne, og leverandøren som ikke vinner, får en mye lengre vei å gå for å mene at vurderingen var feil.

To relativt enkle grep kunne altså kanskje reddet denne konkurransen fra KOFAs konstatering av brudd.

På den andre siden har jo oppdragsgiver forlengst inngått kontrakt med leverandøren de (feilaktig?) valgte, så KOFAs rådgivende avgjørelse vil jo ikke være siste ord i saken dersom leverandøren som ikke vant skulle gå videre og kreve positiv kontraktsinteresse. Skulle det komme et erstatningskrav, vil man jo kunne gå veien om tingretten og få prøvd saken der.

Men tilbake til hva som kunne vært bedre. I denne, og svært mange andre konkurranser, legger oppdragsgivere ut snubletråder for seg selv ved å være overivrige på kvalifikasjonskrav og absolutte minimumskrav. Slike tråder blir lett bytte for tapende part og spesielt for tapende parts advokatkorps.

Ville samme leverandør vunnet om konkurransen hadde åpnet opp for mer innovasjon og en noe videre skjønnsutøvelse? Det er ikke sikkert, men det er ganske sikkert at tapende parts motbakke ville blitt brattere.

Det er jo en fordel for samfunnet generelt og skattebetalerne spesielt.

Les deg gjerne opp på behovsbeskrivelser og kvalifikasjonskrav, og tenk på det dette før din neste konkurranse.

Blir det færre snubletråder da? Den som anskaffer får se.